Warning: include(/www/virtual/biuro-ms.itl.pl/htdocs/hs/count.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/virtual/b/biuro-ms/htdocs/ksiegi_rachunkowe.html on line 1 Warning: include(): Failed opening '/www/virtual/biuro-ms.itl.pl/htdocs/hs/count.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /www/virtual/b/biuro-ms/htdocs/ksiegi_rachunkowe.html on line 1 Księgi rachunkowe | księgowość | biuro rachunkowe | sporządzanie zestawień | rozliczenia podatkowe
     
 
O F E R T A
 

Warning: include(kalkulator.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/virtual/b/biuro-ms/htdocs/ksiegi_rachunkowe.html on line 118 Warning: include(): Failed opening 'kalkulator.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /www/virtual/b/biuro-ms/htdocs/ksiegi_rachunkowe.html on line 118
 

KSIĘGI RACHUNKOWE

[ usługa dla niektórych podmiotów gospodarczych ]

Obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych, popularnie zwanymi pełną księgowością, objęte są wszystkie osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których przychód z działalności w poprzednim roku przekroczył równowartość 800.000 euro.
Usługi związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych obejmują ogół czynności wymaganych przez ustawę o rachunkowości, a w szczególności:

  1. Opracowanie zakładowego planu kont (ZPK).
  2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
  3. Prowadzenie dodatkowych ewidencji.
  4. Sporządzanie zestawień.
  5. Sporządzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat.
  6. Rozliczenia podatkowe.

Klientom, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie ksiąg rachunkowych, Biuro Rachunkowe "MS" opracowuje zakładowy plan kont (ZPK) w kształcie wymaganym ustawą o rachunkowości, który zawiera:
- wykaz kont księgi głównej i pomocniczej wraz z powiązaniami między tymi księgami;
- zasady wyceny składników majątkowych;
- zasady rachunku kosztów;
- warunki stosowania zastępczych dowodów księgowych;
- wykaz programów komputerowych stosowanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Przy opracowywaniu ZPK uwzględnia się sugestie Klienta, jego oczekiwania, tak by ZPK był najlepiej dostosowany do rodzaju przedsiębiorstwa i jego organizacji, a także do zakresu uzyskiwanych z ksiąg rachunkowych informacji, które powinny stanowić podstawę decyzji w procesie zarządzania.
Z tych też powodów, ZPK jest modyfikowany w zależności od aktualnych potrzeb Klienta, rozwoju jego przedsiębiorstwa oraz w przypadku zmiany obowiązujących przepisów.
Dla tych Klientów, którzy już prowadzili księgi rachunkowe weryfikujemy posiadany przez nich ZPK pod względem spełnienia powyższych wymogów i oczekiwań. W przypadku ustalenia rozbieżności, istniejący ZPK zostanie odpowiednio zmodyfikowany. [ góra strony ]

Prowadzenie ksiąg rachunkowych polega głównie na dokonywaniu zapisów na odpowiednich kontach księgi głównej i pomocniczej. Na tym etapie przeprowadzana jest formalna kontrola dokumentów księgowych oraz nadawane są im dekrety, a następnie dokumenty zostają wprowadzane do ewidencji księgowej.
Czynności te wiążą się również z obsługą kont księgowych, która dotyczy kontroli zapisów, stanów, obrotów i sald, rozliczania transakcji rozrachunkowych i porządkowania kont. [ góra strony ]

Z reguły obok ksiąg rachunkowych wymagane jest prowadzenie towarzyszących ewidencji. Należą do nich:
- ewidencja środków trwałych;
- ewidencje dla celów podatku od towarów i usług (VAT);
- ewidencja wynagrodzeń pracowników;
- ewidencja przebiegu pojazdu itd. [ góra strony ]

Biuro standardowo sporządza te zestawienia, które są wymagane ustawą o rachunkowości, a to:
- dziennik;
- zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych;
- zestawienie zapisów na kontach syntetycznych.
Ponadto, na życzenie Klienta wykonywane są inne zestawienia o różnym zakresie przedmiotowym i stopniu agregacji danych. [ góra strony ]

Bilans jest zestawieniem majątku podmiotu gospodarczego i źródeł jego finansowania. Natomiast rachunek zysków i strat obrazuje efektywność działania podmiotu. Oba te opracowania pozwalają na kompleksową ocenę jego zasobów i gospodarności.
Bilans oraz rachunek zysków i strat stanowią składniki rocznego sprawozdania finansowego każdego podmiotu zobligowanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych. W zależności od indywidualnych potrzeb Klientów, te opracowania mogą być sporządzane w krótszych, niż roczne, przedziałach czasowych: półrocznych, kwartalnych, czy miesięcznych. [ góra strony ]

Jednym z podstawowych powodów prowadzenia każdej ewidencji księgowej jest obowiązek dokonywania rozliczeń podatkowych. Toteż Biuro Rachunkowe "MS" sporządza wszystkie deklaracje podatkowe związane z działalnością gospodarczą, a mianowicie deklaracje na:
- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT);
- podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT);
- podatek od towarów i usług (VAT);
- podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC);
- podatek od nieruchomości.
Przy sprawach podatkowych Biuro pośredniczy w kontaktach z odpowiednimi organami podatkowymi (Urząd Skarbowy, Izba Skarbowa, Urząd Gminy, Urząd Miasta) [ góra strony ]

  Copyright 2000 - 2004 YaVi - Internet Designer : stworzone dla Biuro Rachunkowe "MS" 1994 - 2004